Begraafplaats Usselo

10. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 27 - Recht eigengraf

Het recht op een eigen graf, verleend voor het in werking treden van dit reglement, wordt geacht een uitsluitend recht op een graf in de zin van de Wet op de Lijkbezorging te zijn.

Artikel 28 - Slotbepaling

Ingeval van verschil over de toepassing van dit reglement en in alle gevallen waarin het reglement niet voorziet beslist de Stichting. Wijzigingen van dit reglement kan plaatsvinden door de Stichting. Dit reglement treedt in werking op 1 juni 2017. Alsdan vervallen alle eerdere voorschriften en bepalingen op dit gebied, behoudens eerbieding van rechten, verkregen voor de inwerkingtreding van dit reglement.

Aldus vastgesteld in juni 2017 ter vervanging van het reglement vastgesteld in maart 2013.