Begraafplaats Usselo

7. Ruimen van graven

Artikel 24 - Ruiming van de graven

  1. Met inachtneming van de bepalingen in de Wet op de Lijkbezorging en de bepalingen gesteld in dit reglement kan de Stichting graven doen ruimen. Ruiming van de graven waarop een uitsluitend recht rust kan niet, dan met toestemming van de rechthebbende op dat graf.
  2. Het voornemen van de Stichting om een graf te ruimen wordt gedurende tenminste een jaar voorafgaande aan het tijdstip waarop het graf geruimd zal worden schriftelijk ter kennis van rechthebbende gebracht. Mocht het adres onbekend zijn dan zal het voornemen tot ruiming door mededeling op het mededelingenbord bekend worden gemaakt. Op het graf zal dan een verwijzing naar de mededelingen worden aangebracht.
  3. De bij de ruiming van het graf nog aanwezige overblijfselen van lijken worden begraven op een daartoe bestemd gedeelte van de begraafplaats, dan wel aan het voeteneind van het graf.
  4. De rechthebbende kan de Stichting schriftelijk verzoeken om de overblijfselen te verzamelen om deze weder in dezelfde grafruimte te doen plaatsen dan wel om deze elders opnieuw te doen begraven.