Begraafplaats Usselo

9. Klachten

Artikel 26 - Sluiting begraafplaats

  1. Rechthebbenden en andere bij de begraafplaats belanghebbende personen en leden van de Hervormde Gemeente te Usselo kunnen omtrent feitelijke handelingen of het nalaten van feitelijke handelingen betreffende begraafplaats bij de Stichting een schriftelijke klacht indienen.
  2. De Stichting beslist binnen dertig dagen na ontvangst van de klacht. Zij kan deze termijn met ten hoogste nog dertig dagen verlengen.
  3. De Stichting brengt de beslissing omtrent de klacht terstond schriftelijk ter kennis van de klager.