Begraafplaats Usselo

1. Algemene bepalingen

Artikel I - Begripsomschrijvingen

 1. Dit reglement verstaat onder:
  1. De Stichting: de Stichting Hervormde Begraafplaats Usselo.
  2. Administrateur: degene die door de Stichting is aangewezen voor het verzorgen van de administratie van de begraafplaats.
  3. Beheerder: degene die door de Stichting belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaats of degene die hem vervangt.
  4. Graf ('eigen graf'): een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor een natuurlijk persoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken van familieleden tot in de derde graad of daarmee door de Stichting gelijk te stellen personen of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen van dezelfde personen.
  5. Urnengraf: een graf, grafkelder met een geringere afmeting dan een graf als boven omschreven.
  6. Urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen.
  7. Asbus: een bus ter berging van de as van een overledene.
  8. Gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken.
  9. Grafbedekking: gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting.
  10. Gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren, daaronder begrepen kettingen en hekwerken.
  11. Grafbeplanting: winterharde beplanting, die door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht.
  12. Graftermijn: de termijn gedurende welke men krachtens uitsluitend recht een lijk begraven mag houden.
  13. Rechthebbende: degene die een uitsluitend recht op een graf heeft.
  14. Uitsluitend recht: het recht om gedurende een bepaalde periode een of meer lijken in het graf te doen begraven of begraven te houden.
 2. Voor toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde wordt, voor zover van belang, onder “eigen graf” mede verstaan: eigen urnengraf.

Artikel 2 - Beheer

Het beheer van de kerkelijke begraafplaats berust bij de Hervormde Gemeente te Usselo, vertegenwoordigd door de Stichting. De Stichting wijst een beheerder aan die de dagelijkse leiding over de begraafplaats heeft.

Artikel 3 - Administratie

De administratie wordt gevoerd door een door de Stichting aangewezen administrateur.

Artikel 4 - Register

De Stichting houdt een register bij van alle op de begraafplaats begraven lijken en bijgezette asbussen, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn. Tevens houdt de administrateur een plattegrond bij van de begraafplaats. In dit register wordt ook aangetekend de door de Stichting en/of het College van Kerkrentmeesters reeds uitgegeven, maar nog niet gebruikte graven. Het register en de plattegrond zijn openbaar en worden in tweevoud bijgehouden.