Begraafplaats Usselo

6. Onderhoud

Artikel 22 - Onderhoud door de Stichting

  1. Ten einde de kosten van aanleg, instandhouding en onderhoud van de begraafplaats, waarin de Stichting voorziet, te dekken wordt bij de verkoop van de graven een afkoopsom van dit onderhoud in rekening gebracht.
  2. De Stichting belast zich tot het sluiten van de begraafplaats, als bedoeld in de wet op de lijkbezorging (7 maart 1991), met het onderhouden van de begraafplaats, waaronder wordt verstaan het onderhoud aan de gebouwen en de paden, het maaien van het gras, het verzorgen van de algemene beplanting en de watergangen e.d.
  3. De Stichting stelt zich niet aansprakelijk voor schade, door welke oorzaak ook ontstaan aan grafbedekking of ieder ander voorwerp dat zich op het graf bevindt.

Artikel 23 - Onderhoud door de rechthebbende

  1. De rechthebbende is verplicht de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, waaronder wordt verstaan het algemene onderhoud, zoals steenhouwerswerkzaamheden (herstel en vernieuwing) het opnieuw stellen na verzakking van het gedenkteken, het onderhoud aan hekwerken en afscheidingen e.d., het kleuren en bijwerken van opschriften, het snoeien van blijvende beplantingen op het graf en het verzorgen van graftuintjes bij niet-blijvende beplantingen.
  2. Indien de rechthebbende nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan de Stichting de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zonodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende drie maanden ter beschikking van de rechthebbende en vervalt daarna aan de Stichting zonder dat zij tot enige vergoeding verplicht is.
  3. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat de rechthebbende behoorlijk per brief is opgeroepen om te worden ingelicht over de toestand van de grafbedekking. De oproeping geschiedt als het adres onbekend is door mededeling op het mededelingenbord op de begraafplaats. Bij het graf wordt dan een verwijzing naar de mededeling aangebracht.