Begraafplaats Usselo

Register

De Stichting houdt een register bij van alle op de begraafplaats begraven lijken en bijgezette asbussen, met een nauwkeurige aanduiding van de plaats waar zij begraven of bijgezet zijn. Tevens houdt de administrateur een plattegrond bij van de begraafplaats.

In dit register wordt ook aangetekend de door de Stichting en/of het College van Kerkrentmeesters reeds uitgegeven, maar nog niet gebruikte graven. Het register en de plattegrond zijn openbaar en worden in tweevoud bijgehouden.

In het register zijn ook de namen en adressen van de rechthebbenden opgenomen. Het is van groot belang dat wijzigingen worden doorgegeven.
Zie hiervoor ook hoofdstuk 4, artikel 15 van het reglement.