Begraafplaats Usselo

Openstelling begraafplaats

  1. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij vergezeld zijn van een volwassene.
  2. Ter handhaving van orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.
  3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of bezorging van as.

Ordemaatregelen

  1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van of namens de Stichting, werkzaamheden voor derden aan grafbedekking op de begraafplaats te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.
  2. Het is verboden zonder noodzaak over graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken.
  3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
  4. Degenen die het in het tweede lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden aan de in het derde lid bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.