Begraafplaats Usselo

3. Voorschriften voor begraven en asbezorging

Artikel 9 - Kennisgeving begraven en asbezorging, openen en sluiten van het graf

  1. Degene, die wil doen begraven of as wil doen bijzetten, geeft daarvan uiterlijk om 12.00 uur van de werkdag voorafgaande aan die waarop de begraving of bijzetting zal plaatsvinden, kennis aan de beheerder. De zaterdag geldt voor de toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Indien de burgemeester toestemming heeft gegeven om het lijk binnen 36 uur na het overlijden te begraven moet de kennisgeving aan de beheerder zo tijdig mogelijk worden gedaan.
  2. Het lijk, dan wel het omhulsel en de asbus of urn moeten zijn voorzien van een duurzaam identiteitsmerk. De gegevens van het kenmerk moeten overeenstemmen met de administratie van de begraafplaats.
  3. Het openen van het graf ter begraving of voor het bezorgen van as en het daarna sluiten van het graf, alsmede het bedienen van hulpmiddelen mag uitsluitend geschieden door het personeel van de begraafplaats op aanwijzingen en onder toezicht van de beheerder. De nabestaanden kunnen deze werkzaamheden onder toezicht van de beheerder geheel of gedeeltelijk zelf verrichten indien zij hun wens daartoe uiterlijk om 12.00 uur van de voorafgaande werkdag mondeling of schriftelijk aan de beheerder hebben kenbaar gemaakt. De zaterdag geldt voor toepassing van deze bepaling niet als werkdag. Zij dienen bij deze werkzaamheden de aanwijzingen van de beheerder op te volgen.

Artikel 10 - Over te leggen stukken

  1. Begraven mag slechts geschieden indien van te voren het verlof tot begraven of bezorgen van as is overlegd aan de beheerder.
  2. Indien het begraven zal geschieden in een graf, waarop het uitsluitend recht reeds lang is gevestigd, wordt de akte van uitgifte waaruit het recht blijkt aan de beheerder gegeven.
  3. Begraving of bijzetting in een graf waarvan de uitgiftetermijn binnen de wettelijke minimum grafrusttermijn afloopt, kan alleen plaatsvinden onder gelijktijdige verlenging van de uitgiftetermijn met een zodanige periode dat de alsdan resterende uitgiftetermijn tenminste gelijk is aan de wettelijke minimum grafrusttermijn van 10 jaren. De verlenging dient te worden aangevraagd door de rechthebbende of, indien deze is overleden, door een van de andere personen, genoemd in artikel 15, tweede lid.
  4. De beheerder onderzoekt de genoegzaamheid van de overgelegde stukken.

Artikel 11 - Tijden van begraven en asbezorging

  1. Op zondagen, christelijke of algemeen erkende feestdagen wordt geen gelegenheid gegeven tot begraven of bezorgen van as, tenzij de burgemeester een van de normale termijn afwijkende termijn voor begraving of verbranding heeft gesteld en de Stichting hiervoor toestemming heeft verleend.
  2. Op de overige dagen zijn de tijden van begraving en het bezorgen van as: op werkdagen van 10.30 tot 15.30 uur, echter 's winters van 10.30 tot 14.30 uur en op zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur. De Stichting kan in bijzondere gevallen van deze tijden afwijken.