Begraafplaats Usselo

2. Openstelling, orde en rust op de begraafplaats

Artikel 5 - Openstelling begraafplaats

  1. De begraafplaats is voor een ieder dagelijks toegankelijk van zonsopgang tot zonsondergang. Kinderen beneden 12 jaar hebben slechts toegang, indien zij vergezeld zijn van een volwassene.
  2. Ter handhaving van orde en rust op de begraafplaats kunnen de toegangen tijdelijk worden gesloten.
  3. Het is verboden gedurende de tijd dat de begraafplaats niet voor het publiek geopend is zich daarop te bevinden, anders dan voor het bijwonen van een begrafenis of bezorging van as.

Artikel 6 - Ordemaatregelen

  1. Het is aan steenhouwers, hoveniers en daarmee gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van of namens de Stichting, werkzaamheden voor derden aan grafbedekking op de begraafplaats te verrichten. Deze toestemming kan mondeling worden gegeven.
  2. Het is verboden zonder noodzaak over graven te lopen, beplantingen te beschadigen of bloemen te plukken.
  3. Bezoekers, personeel van uitvaartondernemingen en personen die werkzaamheden op de begraafplaats hebben te verrichten, zijn verplicht zich in het belang van orde, rust en netheid te houden aan de aanwijzingen van de beheerder.
  4. Degenen die het in het tweede lid vermelde verbod overtreden of zich niet houden aan de in het derde lid bedoelde aanwijzingen, moeten zich op eerste aanzegging van de beheerder van de begraafplaats verwijderen.

Artikel 7 - Herdenkingen en plechtigheden

  1. Dodenherdenkingen, onthullingen van gedenktekens en dergelijke plechtigheden op de begraafplaats moeten vijf dagen tevoren worden gemeld aan de Stichting onder opgave van datum en uur van de plechtigheid en de wijze waarop de plechtigheid zal plaatsvinden.
  2. De deelnemers aan de plechtigheid, bedoeld in het eerste lid, moeten zich in het belang van orde, rust en netheid houden aan de aanwijzingen van de Stichting of de beheerder.
  3. Bijeenkomsten op de begraafplaats, die het karakter van een openbare manifestatie hebben of naar het oordeel van de Stichting zullen hebben, kunnen door de Stichting worden verboden.

Artikel 8 - Opgravingen en ruiming

Het opgraven van lijken en het ruimen van graven is slechts toegestaan indien daarbij geen andere personen aanwezig zijn dan de degenen die met deze werkzaamheden zijn belast.